fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

SECTION 01: 2 Nguyên âm /eɪ/ và /æ/
Bài 01. 2 Nguyên âm /eɪ/ và /æ/ trong từ ‘game’ và ‘and’ HỌC MIỄN PHÍ 00:11:00
Bài tập 01: Luyện nghe và phát âm /eɪ/ và /æ/ (đăng nhập để xem) HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 02: 2 Nguyên âm /i:/ và /e/
Bài 02: Nguyên âm /i:/ và /e/ trong từ ‘leave’ và ‘let’ HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Bài tập 02: Luyện nghe và phát âm /i:/ và /e/ HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 03: 2 Nguyên âm /aɪ/ and /ɪ/
Bài 03. /aɪ/ and /ɪ/ as in ‘might’ and ‘bit’ Unlimited
Bài tập 03: /aɪ/ and /ɪ/ close up HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 04: 2 Nguyên âm /ɑ:/ and /eə/
Bài 04: /ɑ:/ and /eə/ as in ‘far’ and ‘hair’ Unlimited
Bài tập 04: /ɑ:/ and /eə/ close up HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 05: 2 Nguyên âm /əʊ/ and /ɒ/
Bài 05: /əʊ/ and /ɒ/ as in ‘so’ and ‘hot’ Unlimited
Bài tập 05: /əʊ/ and /ɒ/ close up HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 06: 2 Nguyên âm /ɔɪ/ and /aʊ/
Bài 06: /ɔɪ/ and /aʊ/ as in ‘boy’ and ‘cow’ Unlimited
Bài tập 06: /ɔɪ/ and /aʊ/ close up HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 07: 2 Nguyên âm /ɜ:/ and /ɔ:/
Bài 07: /ɜ:/ and /ɔ:/ as in ‘girl’ and ‘short’ Unlimited
Bài tập 07: /ɜ:/ and /ɔ:/ close up Unlimited
SECTION 08: 2 Nguyên âm /ʊ/ and /u:/
Bài 08: /ʊ/ and /u:/ as in ‘pull’ and ‘pool’ Unlimited
Bài tập 08: /ʊ/ and /u:/ close up Unlimited
SECTION 09: 2 Nguyên âm /ʌ/ and /ɪə/
Bài 09: /ʌ/ and /ɪə/ as in ‘but’ and ‘ear’ Unlimited
Bài tập 09: /ʌ/ and /ɪə/ close up Unlimited
SECTION 10: Nguyên âm /ə/
Bài 10: /ə/ as in ‘sugar’ Unlimited
Bài tập 10: /ə/ close up Unlimited
SECTION 11: 2 Phụ âm /s/ and /z/
Bài 11: /s/ and /z/ as in ‘Sue’ and ‘zoo’ Unlimited
Bài tập 11: /s/ and /z/ close up Unlimited
SECTION 12: 2 Phụ âm /b/ and /p/
Bài 12: /b/ and /p/ as in ‘buy’ and ‘pie’ Unlimited
Bài tập 12: /b/ and /p/ close up Unlimited
SECTION 13: 2 Phụ âm /d/ and /t/
Bài 13: /d/ and /t/ as in ‘do’ and ‘to’ Unlimited
Bài tập 13: /d/ and /t/ close up Unlimited
SECTION 14: 2 Phụ âm /f/ and /v/
Bài 14: /f/ and /v/ as in ‘fan’ and ‘van’ Unlimited
Bài tập 14: /f/ and /v/ close up Unlimited
SECTION 15: 2 Phụ âm /g/ and /k/
Bài 15: /g/ and /k/ as in ‘gate’ and ‘Kate’ Unlimited
Bài tập 15: /g/ and /k/ close up Unlimited
SECTION 16: 2 Phụ âm /r/ and /l/
Bài 16: /r/ and /l/ as in ‘row’ and ‘low’ Unlimited
Bài tập 16: /r/ and /l/ close up Unlimited
SECTION 17: 3 Phụ âm /m/, /n/ and /ŋ/
Bài 17: /m/, /n/ and /ŋ/ as in ‘sum’, ‘sun’ and Unlimited
Bài tập 17: /m/, /n/ and /ŋ/ close up Unlimited
SECTION 18: 2 Phụ âm /dʒ/ and /tʃ/
Bài 18: /dʒ/ and /tʃ/ as in ‘joke’ and ‘choke’ Unlimited
Bài tập 18: /dʒ/ and /tʃ/ close up Unlimited
SECTION 19: 2 Phụ âm /ʒ/ and /ʃ/
Bài 19: /ʒ/ and /ʃ/ as in ‘measure’ and ‘sheep’ Unlimited
Bài tập 19: /ʒ/ and /ʃ/ close up Unlimited
SECTION 20: 3 Phụ âm /h/, /w/ and /j/
Bài 20: /h/, /w/ and /j/ as in ‘he’, ‘we’ and ‘yes’ Unlimited
Bài tập 20: /h/, /w/ and /j/ close up Unlimited
SECTION 21: 2 Phụ âm /θ/ and /ð/
Bài 21: /θ/ and /ð/ as in ‘thin’ and ‘then’ Unlimited
Bài tập 21: /θ/ and /ð/ close up Unlimited
1289 STUDENTS ENROLLED
top
Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.